Welcome to LifeTein Understanding Life, one protein at a time  
 

    服务和产品

 多肽合成服务

 GMP多肽合成

 多肽文库构建

 化学合成服务

 多肽合成试剂

 多肽库

 抗体定制服务

 抗体库

 

泽溪源多肽荧光标记: 荧光列表及其吸收峰和发射峰


荧光团
吸收峰值
发射峰值
Fluorescein 0.1 M NaOH 493 nm513 nm
Alexa Fluor 488 hydrazide-water 493 nm518 nm
DyLight 488 493 nm518 nm
Fluorescein antibody conjugate pH 8.0 493 nm517 nm
Fluorescein 495 nm517 nm
FITC antibody conjugate pH 8.0 495 nm519 nm
FITC 495 nm517 nm
Rhodamine Green 497 nm524 nm
Rhodaminen Green pH 7.0 497 nm523 nm
Rhodamine 110 497 nm520 nm
Rhodamine 110 pH 7.0 497 nm520 nm
Rhodol Green antibody conjugate pH 8.0 499 nm524 nm
Alexa Fluor 488 antibody conjugate pH 8.0 499 nm520 nm
Rhodamine 123, MeOH 507 nm529 nm
Rhodamine B 543 nm565 nm
5-TAMRA-MeOH 543 nm567 nm
BODIPY TMR-X, SE 544 nm570 nm
BODIPY TMR-X, MeOH 544 nm570 nm
Bodipy TMR-X conjugate 544 nm573 nm
BODIPY TMR-X antibody conjugate pH 7.2 544 nm573 nm
mOrange 548 nm562 nm
Calcium Orange 549 nm574 nm
Calcium Orange Ca2+ 549 nm573 nm
5-TAMRA 549 nm577 nm
Cy 3 549 nm562 nm
TRITC 550 nm573 nm
Magnesium Orange 550 nm575 nm
Rhodamine 551 nm573 nm
MitoTracker Orange 551 nm575 nm
MitoTracker Orange, MeOH 551 nm575 nm
DiI 551 nm565 nm
Tetramethylrhodamine antibody conjugate pH 8.0 552 nm578 nm
5-TAMRA pH 7.0 553 nm576 nm
Alexa 555 553 nm568 nm
DyLight 549 555 nm569 nm
Tetramethylrhodamine dextran pH 7.0 555 nm582 nm
Alexa 546 562 nm573 nm