Welcome to LifeTein Understanding Life, one protein at a time  
 

    服务和产品

 多肽合成服务

 GMP多肽合成

 多肽文库构建

 化学合成服务

 多肽合成试剂

 多肽库

 抗体定制服务

 抗体库

 

氨基酸原料

Fmoc-氨基酸
目录号 产品 Cas No. 目录号 产品 Cas No.
LP0001 Fmoc-Ala-OH 35661-39-3 LP0028 Fmoc-Leu-OH 35661-60-0
LP0002 Fmoc-beta-Ala-OH 35737-10-1 LP0029 Fmoc-D-Leu-OH 114360-54-2
LP0003 Fmoc-D-Ala-OH 79990-15-1 LP0030 Fmoc-Lys(Boc)-OH 71989-26-9
LP0004 Fmoc-Asn-OH 71989-16-7 LP0031 Fmoc-Lys(Z)-OH 86060-82-4
LP0005 Fmoc-Asn(Trt)-OH 132388-59-1 LP0032 Fmoc-Lys(2-Cl-Z)-OH 133970-31-7
LP0006 Fmoc-Asp-OH 119062-05-4 LP0033 Fmoc-Lys-OH.HCI 139262-23-0
LP0007 Fmoc-Asp(OtBu)-OH 71989-14-5 LP0034 Fmoc-Met-OH 71989-28-1
LP0008 Fmoc-Asp-OtBu   LP0035 Fmoc-Nle-OH 77284-32-3
LP0009 Fmoc-Asp(OAll)-OH 146982-24-3 LP0036 Fmoc-Orn(Boc)-OH 109425-55-0
LP0010 Fmoc-Asp-OAll 144120-53-6 LP0037 Fmoc-Orn(Z)-OH  
LP0011 Fmoc-Asp(OBzl)-OH   LP0038 Fmoc-Phe-OH 35661-40-6
LP0012 Fmoc-Asp-OBzl   LP0039 Fmoc-D-Phe-OH 86123-10-6
LP0013 Fmoc-Cys(Trt)-OH 103213-32-7 LP0040 Fmoc-Pro-OH 71989-31-6
LP0014 Fmoc-Cys(Mob)-OH   LP0041 Fmoc-D-Pro-OH 101555-62-8
LP0015 Fmoc-Gln-OH 71989-20-3 LP0042 Fmoc-Ser-OH 73724-45-5
LP0016 Fmoc-Gln(Trt)-OH 132327-80-1 LP0043 Fmoc-Ser(tBu)-OH 71989-33-8
LP0017 Fmoc-Glu-OH   LP0044 Fmoc-Thr-OH.H2O  
LP0018 Fmoc-Glu(OtBu)-OH 71989-18-9 LP0045 Fmoc-Thr(tBu)-OH 71989-35-0
LP0019 Fmoc-Glu-OtBu   LP0046 Fmoc-Trp-OH 35737-15-6
LP0020 Fmoc-Glu(OAll)-OH 133464-46-7 LP0047 Fmoc-Trp(Boc)-OH 143824-78-6
LP0021 Fmoc-Glu-OAll 144120-54-7 LP0048 Fmoc-Tyr-OH 92954-90-0
LP0022 Fmoc-Glu(OBzl)-OH 123639-61-2 LP0049 Fmoc-Tyr(Et)-OH  
LP0023 Fmoc-Gly-OH 29022-11-5? LP0050 Fmoc-Tyr(Bzl)-OH 71989-40-7
LP0024 Fmoc-His(Trt)-OH 109425-51-6 LP0051 Fmoc-Tyr(2-BrZ)-OH  
LP0025 Fmoc-His(Boc)-OH   LP0052 Fmoc-Val-OH 68858-20-8
LP0026 Fmoc-His(Fmoc)-OH 98929-98-7 LP0053 Fmoc-D-Val-OH 84624-17-9
LP0027 Fmoc-Ile-OH 71989-23-6      

Boc-氨基酸
目录号 产品 Cas No. 目录号 产品 Cas No.
LP0054 Boc-Ala-OH 15761-38-3 LP0068 Boc-Lys(Fmoc)-OH 84624-27-1
LP0055 Boc-D-Ala-OH 7764-95-6 LP0069 Boc-Met-OH 2488-15-5
LP0056 Boc-Arg-OH.HCl.H2O   LP0070 Boc-Orn(2-Cl-Z)-OH 118554-00-0
LP0057 Boc-Asn-OH 7536-55-2 LP0071 Boc-Phe-OH 13734-34-4
LP0058 Boc-Asp(OBzl)-OH 7536-58-5 LP0072 Boc-D-Phe-OH 18942-49-9
LP0059 Boc-Asp-OBzl   LP0073 Boc-Pro-OH 15761-39-4
LP0060 Boc-Cys(p-MeBzl)-OH 61925-77-7 LP0074 Boc-D-Pro-OH  
LP0061 Boc-Cys(p-MeOBzl)-OH 18942-46-6 LP0075 Boc-Trp-OH 13139-14-5
LP0062 Boc-Gln-OH 13726-85-7 LP0076 Boc-D-Trp-OH 5241-64-5
LP0063 Boc-Glu(Obzl)-OH 13574-13-5 LP0077 Boc-Tyr-OH  
LP0064 Boc-Gly-OH 4530-20-5 LP0078 Boc-Tyr(Et)-OH  
LP0065 Boc-lle-OH 13139-16-7 LP0079 Boc-Tyr(Bzl)-OH 2130-96-3
LP0066 Boc-Leu-OH.H2O   LP0080 Boc-Val-OH 13734-41-3
LP0067 Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH 54613-99-9 LP0081 Boc-D-Val-OH  

报价